МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ми на facebook
Останні новини
2018-03-14
21 березня в Україні стартує акція Держлісагентства «Майбутнє лісу у твоїх руках»...далі
2018-03-07
Привітання заступника Голови Держлісагентства Володимира Бондаря зі святом Весни ...далі
2018-03-06
Шановні жінки!...далі
2018-03-05
Увага! Конкурс малюнків «Ліси поруч з нами – 2018»...далі
2018-02-27
Санітарні рубки потрібні, але цим питанням намагаються маніпулювати, - Володимир Бондар під час публічного звіту...далі
Оздоровлення і туризм
2012-07-13
ЕКОЛОГІЧНІ КУТОЧКИ ДОМАНІВЩИНИ...далі
2012-07-13
ЕКОЛОГІЧНІ КУТОЧКИ БРАТЩИНИ...далі
2012-07-13
ЕКОЛОГІЧНІ СТЕЖКИ ПРИІНГУЛЛЯ...далі
2012-07-02
ЕКОЛОГІЧНІ КУТОЧКИ БАШТАНЩИНИ...далі
2012-07-02
ЕКОЛОГІЧНІ КУТОЧКИ БЕРЕЗНЕГУВАТЩИНИ...далі
2012-07-02
ЕКОЛОГІЧНІ КУТОЧКИ КАЗАНКІВЩИНИ...далі
2012-07-02
ЕКОЛОГІЧНІ КУТОЧКИ ВОЗНЕСЕНЩИНИ...далі
СТАТТІ, ІНТЕРВ'Ю
ЛІСИ - ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
2011-10-04

Інтерв'ю Голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця,  журнал «Наш вибір», №5 (33), 2011
ЛІСИ - ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
Віктор СІВЕЦЬ: Зростання основних економічних показників діяльності галузі лісового госпо­дарства доводить, що ми на правильному шляху.
– Ліси - природне багатство України. Що робиться в напрямі їх збереження та відновлення?
- Питання нарощування лісистості країни - це пріоритетний напрям  діяльності для всієї лісо­вої галузі України, а забезпечення розширеного відтворення лісів є одним з основних завдань наших лісівників. Слід зазначити, що в Україні кожний другий гектар лісу створений штучно. На непридатних для сільськогосподарського вико­ристання землях за піввіковий період створено близько 1,4 млн. га зелених насаджень, з яких 150 тисяч га - уздовж берегів малих річок і во­доймищ, посаджено 440 тисяч га полезахисних лісових смуг, під захистом яких знаходиться по­над 13 млн. га орних земель. Відзначаючи 2011 рік як Міжнародний рік лісів, лісогосподарські підприємства Держлісагентства планують ство­рити 44,9 тисяч га лісових культур, з них 21,8 тисяч га - нових лісів. За І півріччя 2011 року ми вже посадили 43,9 тисячі гектарів лісових культур, в тому числі 19,7 тисяч гектарів нових лісів, інші роботи будуть завершені вже восени.
– 2011 рік проголошено Міжнародним роком лісів. Яким чином ця програма має сприяти збережен­ню лісових багатств України?
- Міжнародний рік лісів дає можливість об'єднати наявний досвід і стати ще одним стимулом для більш активної участі широкої громадськості в діяльності, пов'язаній із збереженням та віднов­ленням лісів. Проголошення Міжнародного року лісів надає унікальну можливість для привернення уваги до проблем збереження лісів. Ми маємо усвідомити, що цінність лісів зводиться не тільки до економічних вигод. Лісові ландшафти забез­печують важливі соціальні та культурні ресурси, на них ґрунтується традиційний устрій життя ба­гатьох народів. Ліси відіграють виключно важли­ву роль у збереженні біологічного різноманіття та пом'якшенні впливу змін клімату, вони слу­жать джерелом деревини і продуктів її пере­робки, харчових і лікарських ресурсів та інших матеріальних цінностей. Саме тому ми проводимо активну соціальну діяльність із залученням громадськості щодо необхідності дбайливого ставлення до лісових багатств та їх належної охорони. Мова йде про акцію «Майбутнє лісу - у твої руках», роботу  шкільних лісництв та Науко­во-технічної експертної ради, співпрацю з громадськими та екологічними організаціями тощо.
– Чи приділяється увага поглибленню міжнародної співпраці?
- Державне агентство лісових ресурсів України приділяє велику увагу розвитку міжнарод­ної співпраці. Потрібно зауважити, що завдяки нашій ініціативі в налагодженні міжнародної співпраці Україні було запропоновано увійти до складу Бюро новоствореного Міжурядового комітету з ведення переговорів. Таким чином Держлісагентство буде мати додаткову перева­гу у відстоюванні інтересів країни на міжнарод­ному рівні.
Крім того, у першому півріччі 2011 року Держлісагентством підписані важливі міжнародні домовленості. Перш за все, це Протокол про стале управління лісами в рамках Карпатської конвенції, який було підписано в   ході роботи III Конференції Сторін Карпатської конвенції, що проходила в Братиславі наприкінці травня. На даний час уже розпочато процедуру  ратифіка­ції Протоколу. Також було підписано Рішення VI Міністерської конференції по захисту лісів Єв­ропи, що проходила в червні в Норвегії. Відповідно до рішення конференції розпочато переговорний процес щодо розробки юридично-обов'язкової угоди по лісах Європи, яка має бути розроблена у дворічний термін і матиме на меті покращити систему охорони лісових ма­сивів не тільки України, а й Європи.
– З якими проблемами доводиться стикатися Агентству в роботі?
- На сьогодні перед Держлісагентством гостро постало вирішення ряду питань, які сто­суються взаємодії з громадськістю та оператив­ного інформування населення про стан лісового господарства країни. Перше - це питання від­повідальності за санітарний стан лісів, які не підпорядковані Держлісагентству. Актуальність вирішення цього питання полягає в тому, що у свідомості пересічного громадянина відпові­дальність за всі ліси в Україні лежить виключно на Держлісагентстві. А це не так. Адже в на­шому підпорядкуванні знаходиться тільки 68% від загальної площі земель лісового фонду України. Саме тому, нерідко, на нашу адресу надходять скарги від населення, мовляв, поряд з їхнім будинком, в їхньому місті, районі тощо проходять незаконні рубки. Вивчаючи питання, ми з'ясовуємо, що це територія чи-то комуналь­них лісів, чи-то лісів, підпорядкованих іншим відомствам, на які ми, на жаль, не маємо жодного впливу.
Друге, не менш важливе питання для вирішен­ня - це питання проведення рубок догляду, так званих санітарних рубок. Більша частина жите­лів України не замислюється над тим, яка площа українських лісів, або яка лісистість держави, скільки створюється лісів щорічно і як це робить­ся. Громадяни звертають увагу на подібні питан­ня лише в той час, коли поряд з їхньою оселею рубають лісові насадження чи коли близько від них гине ліс або окремі дерева. У теперішній час близько 60 % лісів є штучно створеними лісо­вими насадженнями, тобто вони створені люди­ною. Що це означає? Будь-яка штучно створена екосистема, як і ліси, не може бути збалансованою, або простіше, досконалою і пристосо­ваною до самостійного існування. Ми на 100 % впевнені, що посаджена, скажімо, кукурудза, повинна до дозрівання доглядатися людиною, але чомусь також впевнені, що дуб і сосна можуть зростати самостійно. Слід відмітити, що пере­лік хвороб і шкідників деревних порід досить значний, боротьба з ними потребує цілої низки заходів, серед яких певне місце займають сані­тарні рубки. Останні проводяться в насаджен­нях, які мають незадовільний санітарний стан, з метою запобігання поширенню захворю­вань і масового розмноження комах-шкідників, а також з метою оздоровлення насаджень. Вони бувають вибірковими та суцільними. Перші, яким і слід віддавати перевагу, проводяться на початковій стадії поширення хвороби або шкід­ників з метою знищення можливих джерел роз­множення. Суцільні санітарні рубки проводяться у випадках враження всього насадження або його відмирання внаслідок зміни екологічних умов (підтоплення, осушення). Так чи інакше, санітарні рубки є дієвим лісогосподарським за­ходом у справі підтримання лісових насаджень у здоровому стані. Вони вкрай важливі і необхідні при вирощуванні штучних лісових культур і до­сить часто в природних лісах, які страждають від антропогенного впливу, шкідників і хвороб. Головне своєчасно виявити можливі джерела зараження насадження, тобто вже пошкоджені дерева, і видалити їх з лісу.
– Які шляхи їх подолання Ви бачите?
- Що стосується першого питання, то на сьогод­ні проводиться активна робота щодо передачі лісів Мінагрополітики та Міноборони до підпорядкування Державному агентству лісових ресурсів України. Наразі  створено робочі групи, які вивчають майнові питання. і вже до кінця року ми плануємо розпочати процес передачі. Як на­слідок, до підпорядкування Держлісагентства перейде 17% земель лісового фонду Мінагропо­літики і 2 % -  земель Міноборони. Щодо проведення санітарних рубок, то над вирішенням цього питання працює служба захисту лісу, діяльність якої спрямована на своєчасне виявлення всихаючих насаджень і своєчасне відведення їх у рубки. Необхідно також відміти­ти, що проведення санітарних рубок погоджу­ється з природоохоронними, лісозахисними та екологічними органами.
– Влітку всі органи державної влади підбивають підсумки роботи за І півріччя. З якими по­казниками Держлісагентство завершило шість місяців роботи?
- Зростання основних економічних показників ді­яльності лісової галузі   доводить, що ми на правильному шляху. З початку 2011 року висаджено лісові культури на площі 43,8 тис. га, в тому числі 19,7 тис. гектарів нових лі­сів на малопродуктивних та ерозійно-небезпеч­них землях. Крім того, за перше півріччя ми на 41% збільшили реалізацію, а саме реалізовано продукції на 2,5 млрд. грн. Це на 800 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2010 року. Завдяки впровадженню прозорого ринку реа­лізації деревини шляхом проведення відкритих аукціонів з продажу необробленої деревини нам вдалося суттєво покращити соціальне за­безпечення працівників галузі. Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 6 місяців поточного року становить 2455 грн. і зросла, порівняно з відповідним періодом 2010 року, на 623 грн., або на 34%.
Цього року ми ретельно підготувалися до пожежонебезпечного періоду. Слід зазначити, що підвідомчими підприємствами введено в екс­плуатацію 287 лісових пожежних станцій, при­ведено в належний технічний стан 667 пожежних автомобілів, 311 мотопомп, понад 5,5 тис. ран­цевих лісових обприскувачів, іншу протипожеж­ну техніку та обладнання. Для гасіння пожеж у галузі використовується близько 1200 пожежних водойм та понад 1000 пірсів для забору води на природних водоймах, що надає змогу оперативно гасити лісові пожежі на початковій стадії. Крім того, нами здійснюється комплекс профі­лактичних та попереджувальних протипожежних заходів. На сьогодні, з метою запобі­гання розповсюдженню  вогню на суміжній тери­торії влаштовано 37 км протипожежних розривів, 27 тис. км мінералізованих смуг, перекрито 9,3 тис. позапланових лісових доріг. Але слід наго­лосити на тому, що, яких би запобіжних заходів не вживало Державне агентство лісових ресур­сів України, без свідомої поведінки з боку  громадськості, усвідомлення людьми масштабів загрози, що несе в собі вогонь, лісові масиви не будуть у повній безпеці.

Контактна інформація
54029  м. Миколаїв, пр. Центральний, 16 
Tел/факс (0512) 46-00-27    E-mail: MOULMG@meta.ua

Все права защищены © 2009 - 2018 Mikolaivlis.mk.ua